Bjerre MTB Spor vedtægter - www.bjerremtbspor.dk

 
Mountainbike i Bjerge skov
Facebook-gruppe · 749 medlemmer
Bliv medlem af gruppen
Velkommen til MTB-sporet i Bjerge Skov (Bjerre ved Horsens). Denne gruppe er om banens tilstand, og forhold der vedrører sporet. (Ikke relevante indl...
 
Go to content

Bjerre MTB Spor vedtægter

Vedtægter for foreningen
Bjerre MTB-spor


1. NAVN
1.1. Foreningens navn er Bjerre MTB-spor.

1.2 Foreningens hjemsted er Hedensted kommune.2. FORMÅL
2.1 Foreningens formål er at etablere, udvikle og vedligeholde MTB-spor i Bjerre og omegn, der bliver tiltrækkende for såvel entusiaster som hyggecyklister i alle aldre. Derved tilstræbes sporene at bidrage til gode oplevelser for lokale, turister og andre oplevelsessøgende.3. MEDLEMMER
3.1. Som medlemmer af foreningen kan optages enhver person, virksomhed eller andre foreninger, som kan og vil støtte foreningens formål.4. Medlemskontingent
4.1. Medlemskontingentets størrelse vedtages på den ordinære generalforsamling efter bestyrelsens indstilling for ét år ad gangen med virkning fra næstkommende kontingentperiode.

4.2 Udmeldelse sker skriftligt (brev eller e-mail) til kassereren eller ved undladelse af kontingentbetaling. Allerede erlagt kontingent refunderes ikke.

4.3. Indmeldelse skal ske via mail til foreningens kasserer med angivelse af
- Navn
- Adresse
- Fødselsdato
- Telefonnummer
- Mailadresse

For medlemmer under 18 år sker indmeldelsen via mindst én af forældrene/værge.

Når kontingentet er betalt, er man medlem af foreningen.

4.4. Såfremt kontingentet ikke er betalt senest 3 mdr. efter forfald, slettes medlemmet af medlemslisten. Optagelse på ny er betinget af betaling af eventuelle kontingentrestancer mv.

5. EKSKLUSION
5.1. Bestyrelsen kan indstille et medlem til udelukkelse eller eksklusion, såfremt medlemmet skader foreningens virksomhed, omdømme el. lignende eller modarbejder foreningens formål på særlig grov eller gentagen vis.
Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

5.2. Eksklusion skal sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.6. GENERALFORSAMLINGER
6.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

6.2. Foreningens generalforsamlinger afholdes i Bjerre.
Alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde, har adgang til generalforsamlingen.

6.3. Alle medlemmer, som ikke er i restance, har stemmeret.

6.4. Spørgsmål vedr. økonomi kræver tillige, at det enkelte medlem er myndig for at have stemmeret

6.5. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af første kvartal.

6.6. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved direkte skrivelse til medlemmerne (brev eller e-mail) med mindst 3 ugers varsel.

6.7. Er der indkommet punkter til dagsordenen eller forslag til vedtægtsændringer, fremsendes disse tillige til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab, sådan at dette er medlemmerne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

6.8. Generalforsamlingens dagsorden bekendtgøres på foreningens hjemmeside/Facebookgruppe senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

6.9 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

6.10. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab
4. Fremlæggelse af forslag til kommende års kontingent
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt

6.11. Forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal for at komme til behandling være indleveret til bestyrelsen senest 31. december.

7. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
7.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens flertalsbeslutning, en ordinær generalforsamlingsbeslutning eller efter skriftligt krav fra mindst 10 medlemmer/alle medlemmer udenfor bestyrelsen. Kravet skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse.

7.2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter beslutning eller krav iht. pkt. 7.1.

7.3. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker ved direkte skrivelse (brev eller e-mail), med angivelse af dagsorden, til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.8. GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER
8.1. Alle beslutninger, med undtagelse af vedtægtsændringer, træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Til vedtagelse af vedtægtsændringer eller foreningens opløsning kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

8.2. Ethvert stemmeberettiget medlem har på generalforsamlingen 1 stemme.

8.3. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.9. DIRIGENT
9.1. Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater.10. BESTYRELSEN
10.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 3−5 medlemmer.

10.2. Endvidere vælges en suppleant.

10.3. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer med stemmeret, der er myndige.

10.4. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med
- formand
- kasserer
- sekretær
- menige medlemmer

10.6. Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

10.7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

10.8. Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte udvalg blandt foreningens medlemmer.

10.9. Der udarbejdes referater af bestyrelsesmøder, der er tilgængelige for foreningens medlemmer.11. TEGNINGSREGEL
11.1. Foreningen tegnes som minimum af formanden for bestyrelsen i forening med ét bestyrelsesmedlem. Disse kan meddele fuldmagt til kassereren.12. HÆFTELSE
12.1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

12.2. Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

12.3. Ved udmeldelse eller eksklusion har medlemmerne intet krav på nogen del af foreningens formue.13. REGNSKAB OG REVISION
13.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

13.2. Revision af foreningens regnskab foretages af en af generalforsamlingen valgt revisor. Valget gælder for 1 år, og genvalg kan ske.14. FORENINGENS OPLØSNING
14.1. Beslutning om foreningens opløsning skal ske efter reglerne i § 8, idet det dog skal besluttes på to af hinanden følgende generalforsamlinger, som skal afholdes med mindst 3 ugers mellemrum.

14.2. Såfremt foreningen opløses, træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens formue. Anvendelsen af formuen skal stemme overens med formålet som beskrevet i pkt. 2.
// Således vedtaget på stiftende generalforsamling d. 31. marts 2016
 
Mountainbike i Bjerge skov
Facebook-gruppe · 749 medlemmer
Bliv medlem af gruppen
Velkommen til MTB-sporet i Bjerge Skov (Bjerre ved Horsens). Denne gruppe er om banens tilstand, og forhold der vedrører sporet. (Ikke relevante indl...
 
Back to content