Bjerre MTB Spor vedtægter - www.bjerremtbspor.dk

 
Mountainbike i Bjerge skov
Facebook-gruppe · 749 medlemmer
Bliv medlem af gruppen
Velkommen til MTB-sporet i Bjerge Skov (Bjerre ved Horsens). Denne gruppe er om banens tilstand, og forhold der vedrører sporet. (Ikke relevante indl...
 
Go to content

Bjerre MTB Spor vedtægter

Vedtægter for foreningen
Bjerre MTB-spor


1. NAVN
1.1. Foreningens navn er Bjerre MTB-spor.

1.2 Foreningens hjemsted er Hedensted kommune.2. FORMÅL
2.1 Foreningens formål er at etablere, udvikle og vedligeholde MTB-spor i Bjerre og omegn, der bliver tiltrækkende for såvel entusiaster som hyggecyklister i alle aldre. Derved tilstræbes sporene at bidrage til gode oplevelser for lokale, turister og andre oplevelsessøgende.3. MEDLEMMER
3.1. Som medlemmer af foreningen kan optages enhver person, virksomhed eller andre foreninger, som kan og vil støtte foreningens formål.4. Medlemskontingent
4.1. Medlemskontingentets størrelse vedtages på den ordinære generalforsamling efter bestyrelsens indstilling for ét år ad gangen med virkning fra næstkommende kontingentperiode.

4.2 Udmeldelse sker skriftligt (brev eller e-mail) til kassereren eller ved undladelse af kontingentbetaling. Allerede erlagt kontingent refunderes ikke.

4.3. Indmeldelse skal ske via mail til foreningens kasserer med angivelse af
- Navn
- Adresse
- Fødselsdato
- Telefonnummer
- Mailadresse

For medlemmer under 18 år sker indmeldelsen via mindst én af forældrene/værge.

Når kontingentet er betalt, er man medlem af foreningen.

4.4. Såfremt kontingentet ikke er betalt senest 3 mdr. efter forfald, slettes medlemmet af medlemslisten. Optagelse på ny er betinget af betaling af eventuelle kontingentrestancer mv.

5. EKSKLUSION
5.1. Bestyrelsen kan indstille et medlem til udelukkelse eller eksklusion, såfremt medlemmet skader foreningens virksomhed, omdømme el. lignende eller modarbejder foreningens formål på særlig grov eller gentagen vis.
Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

5.2. Eksklusion skal sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.6. GENERALFORSAMLINGER
6.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

6.2. Foreningens generalforsamlinger afholdes i Bjerre.
Alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde, har adgang til generalforsamlingen.

6.3. Alle medlemmer, som ikke er i restance, har stemmeret.

6.4. Spørgsmål vedr. økonomi kræver tillige, at det enkelte medlem er myndig for at have stemmeret

6.5. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af første kvartal.

6.6. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved direkte skrivelse til medlemmerne (brev eller e-mail) med mindst 3 ugers varsel.

6.7. Er der indkommet punkter til dagsordenen eller forslag til vedtægtsændringer, fremsendes disse tillige til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab, sådan at dette er medlemmerne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

6.8. Generalforsamlingens dagsorden bekendtgøres på foreningens hjemmeside/Facebookgruppe senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

6.9 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

6.10. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab
4. Fremlæggelse af forslag til kommende års kontingent
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt

6.11. Forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal for at komme til behandling være indleveret til bestyrelsen senest 31. december.

7. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
7.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens flertalsbeslutning, en ordinær generalforsamlingsbeslutning eller efter skriftligt krav fra mindst 10 medlemmer/alle medlemmer udenfor bestyrelsen. Kravet skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse.

7.2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter beslutning eller krav iht. pkt. 7.1.

7.3. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker ved direkte skrivelse (brev eller e-mail), med angivelse af dagsorden, til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.8. GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER
8.1. Alle beslutninger, med undtagelse af vedtægtsændringer, træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Til vedtagelse af vedtægtsændringer eller foreningens opløsning kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

8.2. Ethvert stemmeberettiget medlem har på generalforsamlingen 1 stemme.

8.3. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.9. DIRIGENT
9.1. Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater.10. BESTYRELSEN
10.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 3−5 medlemmer.

10.2. Endvidere vælges en suppleant.

10.3. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer med stemmeret, der er myndige.

10.4. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med
- formand
- kasserer
- sekretær
- menige medlemmer

10.6. Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

10.7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

10.8. Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte udvalg blandt foreningens medlemmer.

10.9. Der udarbejdes referater af bestyrelsesmøder, der er tilgængelige for foreningens medlemmer.11. TEGNINGSREGEL
11.1. Foreningen tegnes som minimum af formanden for bestyrelsen i forening med ét bestyrelsesmedlem. Disse kan meddele fuldmagt til kassereren.12. HÆFTELSE
12.1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

12.2. Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

12.3. Ved udmeldelse eller eksklusion har medlemmerne intet krav på nogen del af foreningens formue.13. REGNSKAB OG REVISION
13.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

13.2. Revision af foreningens regnskab foretages af en af generalforsamlingen valgt revisor. Valget gælder for 1 år, og genvalg kan ske.14. FORENINGENS OPLØSNING
14.1. Beslutning om foreningens opløsning skal ske efter reglerne i § 8, idet det dog skal besluttes på to af hinanden følgende generalforsamlinger, som skal afholdes med mindst 3 ugers mellemrum.

14.2. Såfremt foreningen opløses, træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens formue. Anvendelsen af formuen skal stemme overens med formålet som beskrevet i pkt. 2.
// Således vedtaget på stiftende generalforsamling d. 31. marts 2016
Bjerge Skov (også omtalt som Bjerre Skov) er et skovområde 20 km fra Juelsminde.

Skoven byder på oplevelser for mountainbikere, trailløbere, vandrere, ornitologer, botanikere, kunstmalere mv.

Når du ankommer til Bjerge Skov ad Thyrasmindevej/Bjerre Skovvej, kører du på en mindre landevej, der svinger sig ind gennem skoven. Den oplevelse fortsætter inde i skoven, hvor skovveje, spor og stier snor sig i konstant variation mellem træerne i det bakkede terræn.

Den største P-plads finder du lige overfor grusvejen, der er indkørslen til Naturskolen; er den plads optaget, er der flere pladser på begge sider længere henne langs vejen.

Mtb-sporet starter ved den omtalte store P-plads og bevæger sig op gennem skoven. Der bliver stillet krav til konditionen, men heldigvis er det fuldt tilladt at trække op ad bakkerne.
En gruppe sporbyggere har særligt gennem de sidste år gjort en indsats for at bygge teknisk krævende faciliteter ind i sporet (sort og rød rute), der gør Bjergesporet til udfordrende oplevelse. Kan du ikke umiddelbart se, hvad de sorte sektioner byder på, så stop op og vurder forholdene. Den samlede rute er godt 10 km, så en kører i nogenlunde form kan godt tage en omgang (eller to) mere, hvor hop og drops nydes i fulde drag.
Er du ikke til de vanskelige tekniske udfordringer, kan du springe de sorte sløjfer over og holde dig til grundruten, den blå rute; her støder du ikke på forhindringer, cyklen ikke kan rulle hen over eller op ad. Den blå rute kan naturligvis også køres flere omgange, så man rigtig får suget oplevelsen af flot natur, godt flow og fysisk udfordring til sig.
Sporet er ensrettet og mærket godt op hele vejen rundt, med pile der angiver kørselsretningen. Kun to steder på hver 50-100 m helt i begyndelsen er der dobbeltrettet trafik.

Trailløbere kan vælge at følge mtb-ruten (det anbefales at løbe imod kørselsretningen for mtb'ere, så du lettere kan se dem), der giver gode udfordringer til konditionen og inviterer til en overskuelig rute gennem skoven. Ruten udfordrer dels konditionen med alle sine stigninger, dels teknikken med mange nedløb, der går hen over rødder og skiftende underlag.
Du kan også vælge at tage afstikkere ind ad det utal af sammenhængende småstier, der er i skoven. Her kan du få oplevelsen af krævende off-trail i lukkede tunneller, hvor træerne er vokset sammen ved siden af og oven over dig. En yderligere mulighed er at løbe på tværs af alle spor og stier og f.eks. lave din egen rute fra gravhøj til gravhøj.

Mountainbikere bruger fortrinsvist sporet nord for landevejen, men der er også spor syd for vejen, som især har interesse for løbere.

Både mountainbikere og løbere bør holde sig fra mtb-sporets sektioner med singletrails i våde perioder. Der er stadig fysiske udfordringer i grusvejene alene, eller – for løbernes vedkommende – ude på de mindre stier.
Tjek Facebookgruppen "Mountainbike i Bjerge Skov", hvor der jævnligt kommer opdateringer om sporets tilstand, og hvor evt. løb bliver annoncerede.

Området udmærker sig også ved, at der er en god stemning mellem skovens forskellige brugere. De lokale kender mere eller mindre alle hinanden på tværs af interesser, så forvent at der bliver taget hensyn til dig; men også at du tager hensyn til andre.

Der spinder sig et net af grusveje gennem skoven nord for landevejen, så hvis du er havnet et sted, du ikke ved hvor er, skal du bare søge nedad. Du vil havne på enten asfaltvejen eller grusvejen ind til skovløberboligen, der også fører ud til asfaltvejen.
Derfra skal du bare vælge et retning at gå i. Valgte du den forkerte retning, er skoven ikke større, end at det er overkommeligt at vende om og gå tilbage igen.
 
Mountainbike i Bjerge skov
Facebook-gruppe · 749 medlemmer
Bliv medlem af gruppen
Velkommen til MTB-sporet i Bjerge Skov (Bjerre ved Horsens). Denne gruppe er om banens tilstand, og forhold der vedrører sporet. (Ikke relevante indl...
 
Back to content